Garcia: Patawad bang mipatawaran (Forgive and be forgiven)

-A A +A

By Kragi Garcia

Kapisik

Saturday, February 28, 2015


"E KA malyaring magparalampu king Apung Ginu at magmakalunus Kayang patawaran na ka kabang makakalawat ka pa king kekang kamwa at king pamisalang mu king ninu mang mekapanasakit keka. E malyari ita. Nung bisa kang mipatawaran dapat patawaran mu la reng mekapanasakit keka. Bang apilasa ing tune lugud kaylangan ing kelang kaparatutan, a maging tangab at balangkas para king panamdam kung ating mekapanasakit kanaku. Nung mimwa ka king ninu mang mekapanasakit keka king nanu mang paralan, king kataktakan mimwa ka naman king Apung Ginu.”

~ Chris Butler, “Patawad bang Mipatawaran”, Life Force Series

“…at patawaran mu kami karing sala mi keka anti ning pamamatawad mi karing mikasala kekami at ikabus mu kami king sablang marok.”

Advertisement

~ Yesukristu, “Ibpa Mi”(Our Father)

***

Atin kung kakaluguran a sadya miwale king ibpa na, mipalaut ya at malambat bayu ya mekapagpasya bang muli na ya’t manyawad tawad king ibpa na. King pamamanyad nang tawad, ing koya na yang sinaup kaya bang makalapit yang pasibayu king ibpa ra. Ing koya nang ini yang alang sawang menese kaya kabang paypaldan ya king sadya nang sakit agyang ya atin ya namang panamdamang sakit.

Agya mang e ya pa lubusang misut king ibpa ra, ing anak a mikasala kaya pepaburen neng tinuknang king pibale-bale rang bala alang yang nanu namang salang depat. Nung nanu ing pamangan a makayapag – apapangan na mu naman. Nung nanu ing kapagmasusyan – makatagun ya anggang bisa ya. Nung nanung pitudturan da ring aliwa nang kapatad – makanyan mu naman ing pitutudturan na.

Pauli niti, mtula ya’t akalingwan na no reng mangaragul a kasalanang pemandapat na’t panyawad nang tawad inya minuli ya karela.

King malagwang salita inantabayanan ne ning koya na bang ditak-ditak makapanyad yang lubusang kapatawaran king ibpa ra bista ma’t e na balu – panayan n’ya mu ning ibpa a lubusan ya mu naming magpakasikan lub bang milapit ya kaya. Subali king koya, ring aliwang kapatad dang lakwas anak kaya e la naman migdamut king pamaglingap kaya.

Inyang mipasno ne’t mikabus king sadya nang daralanan a kasakitan bayu de kipkupang liningap ning koya na’t aliwa nang katubale, migbayu ne panugali ing kakaluguran ku at gewa nang alang ulaga ing lingap at lugud a pigkalub da kaya deti. Ing ikit na namu ya pin ing ya ati yu king katuliran at deng katubale na – ila mung ating kamalyan – maragul a kamalyan king panakit na.

King milyaring ita kelingwan nang ya pala kamalyan at sukat yang manyawad tawad king ibpa ra. Dapot king katasan na lub pagkasakitan nang gawan iti uling bala na parati yang makatud at kelingwan na nang kapilan pamu magparalampu yang manyad kapatawaran king ibpa na. Isipan na – malyari yang king ibpa na karin ne tambing manyad tawad at apgpusan ne ing koya na.

E na balung balu ning ibpa na ing king pilubluban nang mataluktuk king katasan. Inya, pagkalungkutan na ning ibpa na ing kayang sasalikut a ketasan lub at kelang katapatan king pamanyawad nang tawad kaya.

King Ibpa tamu ngan ala tamung malyaring isalikut nanu man at makananu man uling king arapan na – lubas tamu ngan. Deng pusu tamu akakit no ngang malino at taglus-taglus na lang ayayaninag anting salaming malino a kayayakitan nung nanu ing makabusal king lub da.

Nung manyawad tamung tawad Kayang asna kabinit karing kasalanan tamu dapot e ta na la man patawaran deng mikasala kekatamu e tamu mangasdan nung e ta damdaman ing kapatawarang pagparalampwan tamu Kaya. Nung patawad tamung lubusan kanita tamu pamu mu naman mipatawarang lubusan at alang pasubali.

Masulit ing manyawad kapatawaran king ninu mang e bisang mamatawad karing aliwang para nang lelangan.

***

Ing Amanung Kapampangan dakal ya makapasubaling amanung alang katumbas a kabaldugan karing aliwang amanu pati na king Tagalug at aliwang amanu karing aliwang lipi keti king bangsa.

Dake Talabaldugan:

1. ante – (panguri) makuyad a aske ning “antayu”. English – Where is it? Alimbawa king pamangamit: “Ante na ing pengaku nang kasaplalan ning mapyang taung yan inyang tatagal ya pa keng alalan?”

2. anti – (panguri) kalupa, kawangis, kabas. English – similar, like. Alimbawa king pamangamit: “E ya sukat maki anti ing ninu man nung e no agyung abutan katas deng pagkyapusan na.”

3. antik – (palagyu) mangaragul at malutung panas a manuknangan karing masukal. English – Giant red ants. Alimbawa king pamangamit: “Dakal lang antik kareng masukal a dane ning kabundukan.”

4. anting-anting – (palagyu) dawe, agimat. English – amulet, charm. Alimbawa king pamangamit: “Bala nang Sirung tutu ya ing anting-anting e binye na nitang matwa king ilang inya parati neng susulud nu’ya man munta.”

5. anyaya – (palagyu) panagkat. English – invitation. Alimbawa king pamangamit: “E na aisdingan Aldu ing anyaya ning tegawan na keng kayaldawan na inya aplit yang tinagun agyang ala yang salapi.”

Kasebyang Kapampangan: “Parimlan sakung”. Mangabaldugang patdan inawa o paten. “Makabakle kaladwa” mangabaldugan namang tiktak karokan. Alimbawa king pamangamit: “Kareng makabakle kaladwa saguli mu para karela ing parimlan da la sakung deng kapara dang tau.”

***

Agkatan da kang mambag o midake nanu mang Kapampangan a kawatasan, sanese, sisti, kasuryan o nanu mang dikil king Kapampangan. Pakiparala king email address, garciakragi@yahoo.com o iyaus o i-text king +639196940224. Nung karapatdapat ya’t makayagpang king dalerayang tuntunang Kapisik, masa kang milimbag ya sanu man kareng tutuking dangka ning Kapisik. Ipisik me, abe!

Published in the Sun.Star Pampanga newspaper on March 01, 2015.

Business

DISCLAIMER: Sun.Star website welcomes friendly debate, but comments posted on this site do not necessary reflect the views of the Sun.Star management and its affiliates. Sun.Star reserves the right to delete, reproduce or modify comments posted here without notice. Posts that are inappropriate will automatically be deleted.

Forum rules: Do not use obscenity. Some words have been banned. Stick to the topic. Do not veer away from the discussion. Be coherent and respectful. Do not shout or use CAPITAL LETTERS!